TIETOSUOJASELOSTE

  Henkilötietolaki (523/99) 10 §

LAADITTU 23.11.2018

Laatinut: apteekkari Eeva Anttila

  Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HeTiL. 10§) että rekisteröidyille   annettava informaatio henkilötietojen käsittelystä (HeTiL 24§).

1.  Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Rovaniemen 2. Keskus apteekki

Teollisuustie 2

96320 Rovaniemi

puh. 029 340 0280

2.  Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

proviisori Asta Ahonen

  puh. 029 340 0280

3.  Rekisterin nimi

Keskus Apteekin ylläpitämän verkkokaupan asiakasrekisteri

4.  Rekisterin käyttötarkoitus

  Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen ja muiden   asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

  Tietojen käsittelyn teknisen toteutuksen vuoksi osa tiedoista voi sijaita Keskus Apteekin

  ylläpitämän verkkoapteekin alihankkijoilla kuten verkkokauppaportaalin ylläpitäjä Anders   Innovationsilla

5.  Rekisteriin talletetut tiedot

  Asiakkaan etu- ja sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköposti, tiedot lääkeneuvonnan   tarpeesta ja mahdollisesti annetusta lääkeneuvonnasta sekä tiedot asiakkaan   ostotapahtumista ja alennuksista.

5.1. Säännönmukaiset tietolähteet

  Asiakkaan syöttämät tiedot tilauksen teon yhteydessä sekä apteekin farmaseuttisen   henkilökunnan kirjaamat tiedot annetusta lääkeneuvonnasta tilausta toimitettaessa.

5.2. Tietojen säilyttäminen

  Tiedot asiakkaan ostotapahtumista ja alennuksista säilytetään sähköisessä muodossa vain 48   tuntia tilauksen jälkeen. Manuaalinen arkisto säilytetään 2 vuotta ostotapahtuman jälkeen   Keskus Apteekissa lukollisessa kaapissa.

  5.3. Tietojen hävittäminen

Tiedot, jotka ovat paperiversiona, hävitetään niiden säilytysajan päätyttyä tietoturvallisesti tietosuojasäiliöön.

6.  Tietojen luovuttaminen

Keskus Apteekki ei luovuta asiakasrekisterin tietoja ilman asiakkaan kirjallista suostumusta verkkokauppasovelluksen ulkopuolisille tahoille. Apteekki voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Jos asiakkaalle ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, tietoja saa antaa vain hänen laillisen edustajansa kirjallisella suostumuksella.

7.  Tietojen siirto EU:n tai ETA:n alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA maiden ulkopuolelle.

8.  Evästeiden käyttö

Apteekki käyttää verkkokaupassa evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelua. Mikäli asiakas vastustaa evästeiden käyttöä, hän ei voi tehdä tilausta Keskus apteekin ylläpitämän verkkopalvelun kautta.

9.  Rekisteritietojen käytön ja suojauksen periaatteet

Asiakastietoja käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla, kuten pääsynhallinnalla. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterin käyttäjiä ja ylläpitäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Henkilötietoja käsittelevät ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen, joka sitoo työntekijää myös työsuhteen päätyttyä.

10.  Rekisteröidyn oikeudet

  Asiakas voi tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia rekisterissä olevan   virheellisen tiedon korjaamista. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa verkkoapteekkitilauksen   yhteydessä antamansa suostumuksen ja luvan milloin tahansa ottaen huomioon sen tosiasian,   että reseptilääketilausta ei luvan peruuttamisen jälkeen voida enää käsitellä loppuun eikä   lääkettä voida toimittaa verkkoapteekin kautta. Verkkokaupassa asioivien asiakkaiden   tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin, markkinointitutkimuksiin eikä niihin liittyvään   profilointiin.

9.  Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Tarkastusoikeuden sisältö: Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot (HeTiL 26 pyk.). Jokaisella on salassapitosäänösten estämättä oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuoden aikana toteutettuna. Useammin tapahtuvasta tietojen luovutuksesta peritään palvelumaksu 20 euroa.

10.1. Tarkastusoikeuden toteuttaminen ja organisointi

Tarkastuspyyntö tehdään omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Tarkastuspyyntöä ei voi pyytää puhelimitse tai sähköpostin välityksellä.

  Pyyntö osoitetaan:  Keskus Apteekin tietosuojavastaavalle tai hänen poissa ollessaan   apteekin farmaseuttiselle henkilökunnalle

  Tarkastuksesta päättää: Apteekkari tai tietosuojavastaava Asta Ahonen

  Asiakkaan henkilöllisyys tarkistetaan tietojen tarkastuspyynnön jättämisen yhteydessä sekä   ennen rekisteritietojen luovuttamista.

  Tiedot antaa apteekkari tai tietosuojavastaava.

  Asiakkaalla on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat rekisteritiedot ja pyynnöstä saada

  ne kirjallisena.

11. Tiedon korjaaminen

Rekisteripitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai asiakkaan vaatimuksesta oikaistava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.

  Korjauspyyntö tehdään apteekissa kirjallisesti. Asiakkaan henkilöllisyys tarkistetaan   korjauspyynnön jättämisen yhteydessä. Korjaamispyyntö osoitetaan rekisteristä vastaavalle   apteekkari Eeva Anttilalle tai tietosuojavastaava Asta Ahoselle

  Tietojen korjauksen tekee Keskus Apteekin apteekkari tai tietosuojavastaava. Näiden   henkilöiden poissaolleessa korjauksen tekee apteekkarin valtuuttama henkilö.

  Mikäli Keskus Apteekin tietosuojavastaava ei hyväksy asiakkaan vaatimusta tiedon   korjaamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava   myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.

12. Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos Keskus Apteekki ei rekisterinpitäjänä ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

 

  Tietosuojavaltuutetun toimisto

  Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

  Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

  Vaihde: 029 56 66700

  Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi